اعضای هیات مدیره

محمود مردانی گرمدره

رئیس هیات مدیره

بهروز امیدعلی

نایب رئیس هیات مدیره

آرش ابجدپور

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

financial-charts-on-the-table-with-laptop_1232-2736